logo_print

Privacy statement

4P square has a French and Dutch version of its Privacy policy.

 1. Dutch version (Nederlandse versie)
 2. French version (version Française - voir en bas)
 
 

Privacy policy van de website www.4Psquare.com

Ons postadres is Veemarkt 37 A2, 2800 Mechelen, België
Ons ondernemingsnummer is 0477 048 176

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (IP adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
 • uw gegevens als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw gegevens als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik, om u later te contacteren en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we cookies om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Veiligheid

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Ons bedrijf is bereikbaar op volgende dagen/uren: maandag - donderdag van 09:00 - 18:00; vrijdag van 09:00 - 17:00. Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

 • via het contactformulier op onze website
 • via telefoon: +32 15 28 19 00
 • per post: Veemarkt 37 A2, 2800 Mechelen, België

Als u ons uw postadres via het web meedeelt, zal u alleen die informatie of bestellingen ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt, zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, kan u dat melden via het contactformulier op deze site.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf via het contactformulier op onze website.

 


 

Police vie privée du site web www.4Psquare.com

Notre adresse postale est: Veemarkt 37 A2, 2800 Mechelen, Belgique
Notre numéro d’entreprise est 0477 048 176

Vos données personnelles, notre responsabilité

Sur ce site web, nous collectons vos données personnelles. Ces données sont gérées par notre entreprise. Nous conservons les informations suivantes lors de votre visite sur note site:

 • votre ’domain name’ (adresse IP) lorsque vous visitez notre page web
 • vos coordonnées lorsque vous envoyez des messages/questions sur ce site
 • vos coordonnées lorsque vous communiquez avec nous par e-mail

Ces informations sont utilisées pour usage interne, pour vous contacter ultérieurement et pour vous informer concernant nos activités.

Utilisation de ’cookies’

Nous utilisons des cookies sur ce site pour enregistrer des informations qui sont spécifiques, comme les pages web par l’intermédiaire desquelles vous avez accédé à notre site. (pour rappel, un cooky est un petit fichier envoyé par un serveur Internet, qui s’enregistre sur le disque dur de votre ordinateur. Il garde la trace du site Internet visité et contient un certain nombre d’informations sur cette visite).

Sécurité

Nous avons déjà mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger et éviter la perte, l’usage abusif ou l’altération des informations reçues sur notre site.

Comment nous contacter concernant notre police vie privée?

Notre entreprise est joignable aux jours et heures suivants: Lundi - Jeudi de 09:00 - 18:00: Vendredi de 09:00 - 17:00. Vous souhaitez réagir à l’une des pratiques décrites ci-dessous, vous pouvez nous contacter:

 • via le formulaire de contact sur ce site web
 • par téléphone: +32 15 28 79 00
 • par courrier: Veemarkt 37 A2, 2800 Mechelen, Belgique

Si vous nous communiquez votre adresse postale via le web vous ne recevrez que les informations ou commandes que vous avez demandées, à l’adresse que vous nous avez communiquée.

Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone via le web vous ne recevrez que les appels téléphoniques de notre société qui sont nécessaires pour répondre à vos questions ou vous informer sur vos commandes effectuées on line.

Si vous nous communiquez votre numéro GSM via le web vous ne recevrez que les messages (SMS/MMS/ed) de notre société qui sont nécessaires pour répondre à vos questions ou vous informer sur vos commandes effectuées on line.

Si vous nous communiquez votre adresse e-mail via le web vous pouvez recevoir des e-mails de notre société afin de vous communiquer des informations sur nos produits, services ou événements à venir (dans un but de marketing direct), à la condition que vous y ayez consenti ou que vous soyez déjà client chez nous et que vous nous ayez communiqué votre adresse e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels e-mails, contactez-nous via le formulaire de contact sur ce site web.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de mailings ou des appels téléphoniques de la part d’aucune société, vous pouvez contacter le service Robinson de l’Association Belge du Marketing Direct (www.robinsonlist.be, numéro de téléphone gratuit: 0800-91 887, par courrier: ABMD, Liste Robinson, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Bruxelles)

Notre société pourrait utiliser les informations des consommateurs pour de nouvelles utilisations qui ne sont pas encore prévues dans notre police "vie privée". Dans ce cas, nous vous contacterons avant d’utiliser vos données pour ces nouvelles utilisations, afin de vous faire savoir les changements de notre règlement de protection des données à caractère personnel et vous donner la possibilité de refuser de participer à ces nouveaux usages.

Sur requête, nous procurons aux visiteurs de notre site un accès à toutes les informations les concernant. Si vous souhaitez accéder à ces informations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Sur requête, nous offrons aux visiteurs la possibilité de corriger toutes les informations inexactes les concernant. Si vous souhaitez corriger des informations vous concernant, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Si vous estimez que notre site ne respecte pas notre police vie privée telle qu’elle est décrite, veuillez prendre contact via le formulaire de contact sur ce site web.

 

© copyright 4P square 2011 - 2014  | privacy policy | general conditions